EWA MATYSZEWSKA:

Izba Skarbowa w Olsztynie podsumowała kontrole przeprowadzone w I półroczu 2010 r. w urzędach skarbowych. Ile kontroli przeprowadzono i w jakim zakresie?

KATARZYNA GŁĄB:

Izba Skarbowa w Olsztynie przeprowadziła w I półroczu 2010 r. 23 kontrole w 10 (z 16) podległych urzędach skarbowych. Zdecydowana większość to kontrole problemowe dotyczące prawidłowości podejmowanych działań egzekucyjnych, rozliczeń podatku od przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, działań związanych z kwalifikowaniem podmiotów do rozpoznania w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów.

Postępowaniem kontrolnym objęto również prawidłowość rozliczenia zeznań PIT-28 za 2008 i 2009 rok, terminowość rozliczeń podatników w zakresie realizacji nadpłat oraz zwrotów podatku w 2009 r., powodujących obowiązek wypłaty oprocentowania, prawidłowość rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy w zeznaniach rocznych.

Kolejnym obszarem, jaki kontrolowano, była poprawność działania systemu informatycznego – stosowanie procedur w zakresie zabezpieczenia baz danych i aplikacji, wykonywanie weryfikacji, przechowywanie kopii zabezpieczających systemy informatyczne urzędu, działanie urządzeń wspomagających system informatyczny.

Wśród kontrolowanych działań znalazły się także sprawy karne skarbowe prowadzone przez urzędy skarbowe, w tym zasadność wszczynania i odstąpienia od wszczęcia postępowania, terminowość podejmowanych czynności w ramach postępowań karnych i mandatowych.

Jakie nieprawidłowości wykrywano najczęściej?

Stwierdzono błędy dotyczące wprowadzania danych do programów informatycznych, z reguły niemające wpływu na rozliczenia podatkowe, lecz mające wpływ na pobór danych do sprawozdań okresowych i wskaźników ocen urzędów skarbowych. Stwierdzono także przypadki nieterminowego wystawiania upomnień na powstałe zaległości podatkowe, zbyt późne podejmowania działań w zakresie najszybszego wyegzekwowania należności, brak każdorazowej weryfikacji nieczytelnych podpisów składanych na deklaracjach podatkowych wpływających do urzędu, zbyt rzadkie przeprowadzanie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych wobec podatników VAT, w szczególności wykazujących zwroty. Ponadto wykryto błędy w rozliczaniu odsetek od niewpłaconych w trakcie roku zaliczek na poczet podatku dochodowego i niską efektywność kontroli podatkowych.

Jak zakończyły się prowadzone kontrole?

Kontrole zakończyły się wystosowaniem łącznie 13 wystąpień pokontrolnych, a w 7 przypadkach zostaną jeszcze wydane zalecenia.