Najważniejsza zmiana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem, wynikająca z podpisanego 7 czerwca 2012 r. protokołu, to odejście od metody wyłączenia z progresją przy opodatkowaniu dywidend wypłacanych polskim udziałowcom przez spółki luksemburskie. Do tej pory taka dywidenda była zwolniona z opodatkowania w Polsce. Po zmianie będzie w całości opodatkowana, ale polski podatek zostanie zmniejszony o podatek zapłacony w Luksemburgu. Oznacza to, że wypłacenie dywidendy przez spółkę luksemburską polskiemu udziałowcowi nie będzie już korzystne podatkowo.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie do umowy klauzuli nieruchomościowej, zgodnie z którą zyski kapitałowe z tytułu sprzedaży udziałów (akcji), których wartość wynika głównie z nieruchomości, opodatkowane będą w państwie położenia nieruchomości. Zmiana ta będzie miała istotny wpływ na struktury, w których spółka luksemburska posiada udziały w polskich spółkach nieruchomościowych. W przypadku zbycia udziałów w polskiej spółce nieruchomościowej Polska (inaczej niż do tej pory) będzie mogła opodatkować zyski z takiej transakcji. Na uwagę zasługuje również wprowadzenie klauzuli wyłączającej ochronę wynikającą z postanowień umowy w odniesieniu do tzw. sztucznej struktury (artificial arrangement). Warto też wymienić obniżenie podatku u źródła od odsetek oraz należności licencyjnych z 10 do 5 proc., modyfikację zasad zwolnienia z podatku u źródła wypłaty dywidendy oraz wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji w sprawach podatkowych.

Większość zmian będzie miała zastosowanie do dochodu osiągniętego od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wejdzie w życie (z dniem wymiany not o obustronnej ratyfikacji). Postanowienia dotyczące podatków pobieranych u źródła znajdą natomiast zastosowanie już od pierwszego dnia drugiego miesiąca po wejściu protokołu w życie.