Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C 581/08 EMI Group Ltd. zdefiniował próbkę jako egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Trybunał dodał przy tym, że prawo krajowe nie może ograniczać tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględniania charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych.

Biorąc to pod uwagę, należy dojść do wniosku, że próbka dla celów VAT ma charakter funkcjonalny. Może nią być każdy towar (również pełnowartościowy), pod warunkiem że pełni funkcje testowe dla potencjalnego nabywcy czy osoby mającej wpływ na decyzje nabywców. Należy przy tym zaznaczyć, że ewentualny element konsumpcji po stronie osoby otrzymującej próbkę powinien mieć charakter marginalny / uboczny wobec celu testowego.

Dlatego próbką mogą być również towary wartościowe i wydawane w większej ilości. Z drugiej strony próbką dla celów VAT nie są towary niewielkiej wartości, opatrzone informacją „próbka” lub „towar nieprzeznaczony do sprzedaży”, jeśli wydawane są jednej osobie większe ilości próbek jako prezent (choć takie wydania mogłyby na ogół zostać uznane za prezent małej wartości).