Sąd potwierdził, że fiskus nie miał podstaw do uwzględnienia wniosku podatniczki. Przypomniał, że postępowanie zakończone ostateczną decyzją wznawia się m.in. wtedy, gdy została ona wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu. W ocenie NSA z taką sytuacją nie mamy do czynienia, gdy organ podatkowy nie wystąpił do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego.

Jak wyjaśnił sędzia NSA Arkadiusz Cudak, obowiązek współdziałania organów musi wynikać z przepisów prawa materialnego i tylko wówczas zaniechanie jest podstawą wznowienia postępowania.

Sędzia podkreślił, że art. 199a par. 3 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który daje prawo do występowania do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie pozorności umowy, jest przepisem czysto procesowym. Już z tego względu organom, które nie wystąpiły do sądu, nie można zarzucić zaniechania współdziałania z innym organem.

Dodatkowo NSA zwrócił uwagę, że spór odnosi się do współdziałania organów administracji publicznej, a nie organu i sądu. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 208/10