Sąd, orzekając rozwiązanie małżeństwa, powierzył jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, ograniczając tę władzę drugiemu z rodziców do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka. Orzekł też o kontaktach drugiego rodzica z dzieckiem, ustalając, że co drugi weekend dziecko przebywa u ojca i spędza z nim jeden miesiąc wakacji. Czy w sytuacji powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugiemu z nich nie przysługuje ulga prorodzinna?

Z wyjaśnień Krajowej Informacji Podatkowej wynika, że w rozliczeniach za 2010 rok obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie.

Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ograniczenie tej władzy wynikające z orzeczenia sądowego powierzającego jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nie wpływa na możliwość korzystania z ulgi, ponieważ drugiemu z rodziców również przysługuje władza rodzicielska, nawet jeżeli została ograniczona do decydowania tylko w najważniejszych sprawach dziecka. Ulga ta przysługuje także rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Z odliczenia nie może natomiast skorzystać ten z rodziców, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony tej władzy, jak również rodzic, w stosunku do którego została ona zawieszona. Rodzice po rozwodzie lub separacji, jeśli obydwoje mają władzę rodzicielską, będą musieli ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi na dziecko. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie, gdyż decyzję o sposobie podziału tej kwoty ustawodawca pozostawił rodzicom dziecka, zaznaczając jedynie, że kwota ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców. W konsekwencji suma odliczeń dokonanych przez każdego z rodziców odrębnie nie może przekroczyć 92,67 zł za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej.

Odnosząc się natomiast do ustalania ulgi w wysokości 1/30 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem, metodę tę – co do zasady – stosuje się w sytuacji, gdy w trakcie miesiąca nastąpiło przekazanie dziecka spod opieki rodziców do rodziny zastępczej lub do opiekuna prawnego.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).