Czy pełnomocnik może podpisać zeznanie

Muszę niespodziewanie wyjechać za granicę. Nie mam czasu zajmować się rozliczeniem podatkowym. Chciałabym ustanowić w tym celu pełnomocnika. Składam zeznanie na formularzu PIT-37. Czy druk może wypełnić, podpisać i złożyć pełnomocnik?

Tak

Zgodnie z ogólną zasadą każda deklaracja podatkowa może być podpisana przez pełnomocnika (przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że przez pojęcie deklaracji należy rozumieć również zeznanie podatkowe). Wątpliwości co do możliwości podpisywania deklaracji podatkowych przez ustanowionych pełnomocników rozstrzygnęły obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. przepisy rozdziału 9a Ordynacji podatkowej. Na zeznaniu PIT-37 nie musi zatem figurować podpis podatnika. Formularz może wypełnić i złożyć osoba reprezentująca podatnika, tj. pełnomocnik do podpisywania deklaracji. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

Należy pamiętać, że pełnomocnikiem może być ustanowiona tylko osoba fizyczna. Osoba ta musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Wyjaśnijmy, że pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Pełnomocnik nie musi natomiast legitymować się specjalnymi kwalifikacjami czy wiadomościami. Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji można zatem udzielić na przykład członkowi rodziny. W przypadku konieczności wyjazdu czy pracy za granicą możliwość złożenia zeznania podatkowego przy pomocy pełnomocnika jest z pewnością dużym ułatwieniem.

Ponieważ pełnomocnikiem podatnika może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w rezultacie nie ma możliwości udzielenia pełnomocnictwa osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W praktyce oznacza to, że nie można upoważnić do podpisywania zeznań podatkowych np. biura rachunkowego.

Podstawa prawna

● Art. 80a, art. 137 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy zapłata podatku będzie skuteczna
  • Czy pełnomocnik podpisze e-deklarację
  • Czy pełnomocnik złoży wspólne zeznanie
  • Czy pełnomocnictwo trzeba złożyć na piśmie
  • Czy zgłosić odwołanie pełnomocnictwa
  • Czy płacimy za złożenie pełnomocnictwa