Sprawa dotyczyła spółki, wobec której została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. We wnios- ku o interpretację spółka chciała uzyskać wyjaśnienie organu dotyczące problemu korekty VAT zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Z przedstawionych danych wynikało, że spółka w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu otrzymała od jednego z wierzycieli zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego. Jednocześnie wskazała, że zgodnie z art. 87 prawa upadłościowego i naprawczego od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania upadły albo zarządca nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem.

Według spółki wierzyciel nie mógł skorygować należnego VAT, bowiem w wyniku zakończenia postępowania upadłościowego nastąpiła redukcja długu upadłej spółki względem wierzyciela, a termin płatności pozostałej do zapłaty części wierzytelności został odroczony. Minister finansów nie zgodził się z tym.

Sąd uwzględnił argumentację spółki i uznał, że w tej sprawie organ nie mógł ograniczyć się wyłącznie do wąsko pojmowanej językowej wykładni przepisów o VAT, przyjmując, że okoliczności wynikłe z zawarcia układu nie mają wpływu na treść interpretacji, tylko dlatego, że nie są to przepisy podatkowe.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 28 czerwca 2012 r. sygn. akt I FSK 1465/11.