Sędzia Adam Bącal podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie od czasu, kiedy nastąpiło włamanie, do czasu wszczęcia postępowania podatkowego minęły trzy lata. Podatnik miał więc wystarczająco dużo czasu na uzyskanie duplikatów faktur. NSA wskazał, że to na podatniku, który chce odliczyć podatek naliczony, ciąży obowiązek posiadania faktur. Tym samym w ocenie sądu nie można zgodzić się z argumentem podatnika, że obowiązek uzyskania duplikatów faktur ma być przeniesiony na urząd skarbowy. Przedsiębiorca, który zamierza odliczyć VAT, musi mieć faktury, a w razie ich utraty powinien uzyskać duplikat.

Jeśli oryginał faktury lub faktury korygującej zniszczy się albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia dokument sprzedaży zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Duplikaty zapobiegają więc negatywnym konsekwencjom związanym z utratą faktur.

Sędzia Adam Bącal dodał, że działania zmierzające do uzyskania duplikatów podatnik powinien podjąć niezwłocznie po utracie faktur.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 6 lipca 2012 r. sygn. akt I FSK 1042/11.