Skarżąca spółka świadczyła między innymi usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi na rzecz zakładów ubezpieczeń.

Do usług tych zaliczała: przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielenie ubezpieczonemu informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach związanych z likwidacją szkody, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, udokumentowanie rozmiarów szkody, podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia szkody oraz sprawdzenie uprawnień ubezpieczonych do uzyskania pomocy.

Zwolnione z podatku są m.in. usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

Skarżąca chciała wiedzieć, czy po zmianie przepisów o VAT, która nastąpiła 1 stycznia 2011 r., odpłatne świadczenie usług dotyczące likwidacji szkód przez podatnika, który nie jest ubezpieczycielem i ubezpieczającym, jest opodatkowane VAT, czy też zwolnione z tego podatku.

Zdaniem skarżącej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz ust. 13 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) świadczone przez nią usługi są zwolnione, a nowelizacja nic nie zmieniła w tym zakresie.

Minister finansów uznał natomiast, że podatnik nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych, a jedynie te są zwolnione z VAT.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwolnione z podatku są usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Z kolei, na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnieniem objęte jest również świadczenie usług, które są elementem usług ubezpieczeniowych, a które mogą stanowić odrębną całość. Muszą to być również usługi właściwe i niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Zdaniem sądu, rację ma podatnik. Aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT trzeba spełnić określone wymagania. Usługa, która jest częścią usługi głównej, musi być właściwa i niezbędna do wykonania usługi podstawowej. 

Według wojewódzkiego sądu administracyjnego, świadczoną przez skarżącą usługę można traktować jako dającą się wyodrębnić całość. Wiąże się ona też z usługą ubezpieczeniową i w efekcie jest zwolniona z VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 17 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Po 212/12.