Sprawa, jaką zajął się sąd, dotyczyła interpretacji, w której spółka spytała ministra finansów, czy usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji oraz wywóz i utylizacja nieczystości są opodatkowane niższą stawką VAT. Według spółki przepisy prawa unijnego nie uprawniają państwa członkowskiego do uwarunkowania możliwości stosowania stawki obniżonej od standardów klasyfikacyjnych obowiązujących w danym państwie. Skoro polski ustawodawca wprowadził obniżoną stawkę na usługi polegające na gospodarowaniu ściekami oraz wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, to nie mógł on równocześnie ograniczać możliwości stosowania tej stawki od klasyfikacji tego rodzaju usług. Spółka powołała się przy tym na przepisy dyrektywy dotyczącej VAT oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Organy podatkowe uznały jednak, że nie mogą podejmować rozstrzygnięć, powołując się wprost na dyrektywy oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, które zapadły w indywidualnych sprawach podatników. Prymat ma bowiem prawo krajowe.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z tym. Sędziowie przypomnieli, że o ile orzecznictwo sądowe w polskim systemie prawnym nie ma charakteru powszechnie obowiązującego, to nieuzasadnione pominięcie tego orzecznictwa, bądź też lakoniczne ustosunkowanie się do niego, narusza zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 21 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 301/11.