Podatnik prowadzący działalność polegającą na uprawie pomidorów w szklarniach ogrzewanych wystąpił do ministra finansów z pytaniem, czy istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej po przekroczeniu obrotu 800 tys. euro (obecnie 1,2 mln euro).

Wskazał, że corocznie ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych z określonej powierzchni upraw, co oznacza, że nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych.

Minister finansów uznał to stanowisko za nieprawidłowe. WSA przyznał rację podatnikowi, ale organ podatkowy zaskarżył korzystny dla podatnika wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mimo wydanej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów na początku tego roku (sygn. akt II FPS 2/10) organ podatkowy podtrzymał swoją interpretację i nie wycofał skargi kasacyjnej.

Małgorzata Wolf-Kalamala, sędzia sprawozdawca, w ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia przypomniała o tej uchwale i podkreśliła, że zgodnie z nią obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie dotyczy podatników uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej bez względu na wielkość tych przychodów, o ile podatnicy ci nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 29/10