Jak wynika z wyroku WSA w Szczecinie, w szczególnych przypadkach podatnicy nabywający spadek mogą skorzystać ze zwolnienia, nawet jeśli przekroczą termin na zgłoszenie spadku naczelnikowi urzędu skarbowego. Obecnie podatnicy mają pół roku na zgłoszenie spadku, natomiast w 2007 r. (tego roku dotyczyła sprawa rozstrzygnięta przez sąd) mieli zaledwie miesiąc. Jeśli przekroczą termin, to muszą zapłacić podatek od nabytego spadku.

Jak wynika z wyroku, w określonych przypadkach można zastosować art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (spadku) po upływie terminu na zgłoszenie spadku, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu nie później niż w terminie miesiąca (obecnie 6 miesięcy) od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni późniejsze powzięcie wiadomości o ich nabyciu.

Sąd wyjaśnił, że przesłanka dowiedzenia się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, o której mowa w przepisie, odnosi się nie tylko do nabycia spadku, ale także do uzyskania informacji o wartości nabytych składników majątkowych, skoro tę wartość należy wskazać w zgłoszeniu podatkowym SD-Z2.

W omawianej sprawie podatnicy nie byli w stanie dotrzymać miesięcznego terminu na zgłoszenie spadku naczelnikowi urzędu skarbowego, ponieważ sąd powszechny w tym czasie musiał wycenić nabyte w spadku udziały w spółce z o.o. Skarżący poszli jednak do urzędu skarbowego i wyjaśnili, że nie są w stanie złożyć formularza SD-Z2.

Sąd stwierdził, że podatnicy wykazali w sposób graniczący z pewnością, że podjęli czynności w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego, a terminu miesięcznego nie byli w stanie dochować z przyczyn od nich niezależnych (obiektywnych). W efekcie zastosowanie ma art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc spadkobiercy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Sz 236/11

6 miesięcy wynosi obecnie termin na zgłoszenie spadku, by skorzystać ze zwolnienia