Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) od zaległości podatkowych (za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek) naliczane są odsetki za zwłokę.

Z kolei na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu po zakończeniu roku lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania za rok lub inny okres rozliczeniowy.

W przypadku niezłożenia zeznania w terminie organ określa odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

Jak wskazał sąd, na mocy art. 53a Ordynacji podatkowej organ podatkowy został uprawniony do określania – w celu ustalania wielkości odsetek za zwłokę – zaliczek na podatek w prawidłowej wysokości, nawet po zakończeniu roku lub innego okresu rozliczeniowego.

Sąd administracyjny orzekł również, że decyzja dotycząca odsetek jest ściśle powiązana z decyzją dotyczącą zobowiązania podatkowego.

Jeśli sąd (w innym postępowaniu) uchylił decyzję w zakresie prawidłowości rozliczenia wartości diet z tytułu podróży służbowych (taki był przedmiot sprawy), to postępowanie to ma istotny wpływ na decyzję co do wysokości odsetek za zwłokę.

Dopiero prawidłowe ustalenie przez organ podatkowy, czy istnieje bądź nie podstawa do obliczenia odsetek od zaliczek, pozwoli na prawidłowe rozstrzygnięcie kwestii odsetek. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Gl 1215/10