ORZECZENIE

Gmina nie może wskazać podmiotów, które zostaną zwolnione od podatku od nieruchomości, ponieważ ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) nie daje uprawnień do uchwalania zwolnień podmiotowych. Jak wskazał sąd, art. 7 ust. 3 tej ustawy daje radom gmin kompetencje do wprowadzania zwolnień przedmiotowych. Przepis stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Jak wyjaśnił sąd, nawet jeśli treść uchwały rady gminy określa, że wprowadza się zwolnienie przedmiotowe (np. dotyczące nieruchomości lub ich części), ale w rzeczywistości ze zwolnienia mogą skorzystać podatnicy na podstawie kryterium podmiotowego, to taka uchwała narusza uprawnienia nadane radzie gminy ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Co więcej, w takim przypadku naruszony zostaje również art. 217 konstytucji, zgodnie z którym nakładanie podatków, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania następuje w drodze ustawy.

Sygn. akt I SA/Go 247/09, nieprawomocny