ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że postępowanie egzekucyjne za zaległości podatkowe spółki kapitałowej należy prowadzić wobec wszystkich członków zarządu, a nie tylko wobec jednego z nich. Postępowanie prowadzone wyłącznie wobec prezesa spółki, w sytuacji gdy zarząd jest wieloosobowy, jest niezgodne z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). WSA zgodził się więc z uchwałą poszerzonego składu NSA (sygn. akt I FPS 4/08), w którym sąd uznał, że w przypadku wieloosobowych zarządów spółek kapitałowych w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki musi toczyć się jedno postępowanie wobec wszystkich członków zarządu, na których może zostać przeniesiona odpowiedzialność.

WSA przypomniał, że zgodnie z art. 116 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członkowie zarządu nie spełnili warunków określonych w tym przepisie. Zdaniem warszawskiego sądu z przepisu tego wynika, że fakt solidarnej odpowiedzialności powinien znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach organu egzekucyjnego. A zatem jeśli z rejestru sądowego wynikało, że zarząd jest wieloosobowy, to postępowanie należało prowadzić wobec wszystkich członków zarządu, którzy pełnili funkcję w okresie, w którym powstały zaległości podatkowe.

Sygn. akt III SA/Wa 3249/08 (nieprawomocny)