ORZECZENIE

Podatnik w miesięcznej deklaracji VAT za sierpień 2005 r. wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Następnie złożył dodatkowe pismo, w którym wniósł o przeksięgowanie nadwyżki na poszczególne miesiące. W tym czasie wszczęte zostało postępowanie kontrolne, w wyniku którego dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydał decyzję określającą kwotę zwrotu podatku w wysokości innej niż wynikająca z deklaracji podatnika. Decyzja ta została zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd I instancji uchylił decyzję, ale wyłącznie w części określającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w pozostałym zakresie skargę oddalił. Od tego wyroku podatnik wniósł skargę kasacyjną, która nie została dotychczas rozpatrzona.

Postanowieniem z kwietnia 2006 r. organ podatkowy na podstawie art. 62 par. 4 Ordynacji podatkowej zaliczył kwotę nadwyżki w wysokości określonej w decyzji organu kontroli na poczet zaległości podatkowej, która nie została objęta wnioskiem podatnika. Natomiast odrębnym postanowieniem odmówił zaliczenia nadwyżki wynikającej z deklaracji na miesiące wskazane przez podatnika we wniosku.

Powyższe postanowienie podatnik zaskarżył do WSA, kwestionując zasadność zaliczenia nadwyżki w kwocie wynikającej z decyzji będącej przedmiotem postępowania kasacyjnego. Ponadto podniósł, że to podatnikowi przysługuje uprawnienie wskazania konkretnych zobowiązań, na które należy zaliczyć jego nadpłatę. WSA skargę oddalił. Sąd wskazał, że istota sporu sprowadza się do oceny dopuszczalności zmiany przez organ podatkowy wniosku podatnika co do sposobu rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W ocenie sądu do czasu wzruszenia decyzji organu kontroli w wyniku zakończonego postępowania kasacyjnego zwrot różnicy podatku może nastąpić tylko w kwocie wynikającej z tej decyzji. Decyzja ta jest wiążąca do momentu jej uchylenia przez sąd.

Ponadto zaznaczył, że postanowienie o zaliczeniu nadwyżki na inny miesiąc niż wnioskowany przez podatnika i w kwocie innej niż określona w deklaracji jest wiążące dla sądu, ponieważ nie zostało zaskarżone i stało się prawomocne.

Sygn. akt I SA/Rz 456/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24