Indywidualni inwestorzy, którzy chcą odzyskać część VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Wniosek ten może być składany nie częściej niż raz w roku, nie ma jednak znaczenia, na jakim etapie znajduje się realizacja inwestycji. O zwrot wydatków można zatem ubiegać się zarówno w trakcie budowy lub remontu, jak również już po ich zakończeniu.

Jeżeli o zwrot VAT ubiega się osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z nich. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. W tym celu należy złożyć w urzędzie krótkie pisemne oświadczenie, w którym inwestor informuje o złożeniu wniosku o zwrot VAT w swoim urzędzie skarbowym. W zawiadomieniu należy podać swoje dane oraz dane małżonka, a także wskazać urząd skarbowy, w którym złożony został wniosek.

Powyższe zasady nie dotyczą małżonków pozostających w sądownie orzeczonej separacji. Ustawodawca wprost wyłączył takie osoby z pojęcia małżonków. Oznacza to, że osoby fizyczne, w stosunku do których orzeczona została separacja, zawsze składają wnioski indywidualne, pamiętając o konieczności odpowiedniego pomniejszenia kwoty zwroty, w przypadku gdy przed orzeczeniem separacji małżonkowie otrzymywali zwrot VAT.

Prawidłowo sporządzony wniosek o zwrot części wydatków na materiały budowlane powinien zawierać wszystkie elementy wymagane ustawą. Podobnie jak w każdym innym piśmie kierowanym do urzędu skarbowego we wniosku o zwrot VAT wnioskodawca powinien podać przede wszystkim swoje dane, tj. imię i nazwisko, numer NIP, adres zamieszkania oraz wskazać właściwy urząd skarbowy, do którego kierowany jest wniosek. W tym przypadku właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku. W przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków.

Ważne!

Wniosek o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów można złożyć tylko raz w roku bez względu na liczbę realizowanych inwestycji

Wniosek o zwrot VAT powinien ponadto zawierać wszystkie informacje niezbędne do oceny zasadności zwrotu przez urząd skarbowy. Inwestor powinien w nim zatem określić rodzaj poniesionych wydatków, rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur, wartość poniesionych wydatków uprawniających do zwrotu oraz oczywiście kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z ustawowymi wytycznymi. W przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę należy również wskazać we wniosku zakres przeprowadzonego remontu. Inwestor powinien również określić wybrany przez siebie sposób wypłaty kwoty zwrotu. Na końcu pisma musi znaleźć się podpis wnioskodawcy, a jeśli o zwrot ubiegają się małżonkowie – podpisy obojga.

Łącznie z wnioskiem należy złożyć kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki. W przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę konieczne też będzie dołączenie kopii pozwolenia. Wraz z wnioskiem o zwrot VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych przeznaczonych na remont niewymagający pozwolenia na budowę należy złożyć natomiast dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Może to być własność, umowa najmu, użyczenia czy też inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo inwestora do korzystania z remontowanego budynku lub lokalu.

Osoba fizyczna ubiegająca się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych może skorzystać również z gotowego wzoru wniosku o zwrot przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Formularz dostępny jest na stronie internetowej resortu – www.mf.gov.pl. Nie ma on charakteru wzoru urzędowego, dlatego też nie ma obowiązku jego stosowania. Korzystanie z gotowego wzoru ma jednak tę zaletę, że zawiera wszystkie elementy konieczne dla prawidłowego sporządzenia wniosku, nie ma zatem ryzyka, że podatnik zapomni uwzględnić w podaniu jakąś istotną informację.

Zwrot dokonywany jest przez urząd skarbowy w drodze decyzji określającej jego wysokość. Jeżeli jednak prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydawania decyzji. Niestety, na zwrot pieniędzy podatnik musi poczekać kilka miesięcy. Kwota zwrotu w przypadku wniosków niebudzących zastrzeżeń fiskusa podlega wypłaceniu w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dłużej trzeba będzie poczekać na zwrot, jeżeli wniosek załatwiany jest w drodze decyzji. W tym przypadku pieniądze są wypłacane w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Na jej wydanie urząd skarbowy ma jednak aż pół roku.

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu pod warunkiem, że wnioskodawca nie posiada zaległości podatkowych. Zwrot następuje w sposób wskazany przez podatnika we wniosku. Pieniądze można otrzymać bezpośrednio w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy lub prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

PRZYKŁAD: Decyzja określająca wysokość zwrotu

Podatnik złożył wniosek o zwrot części wydatków na materiały budowlane. W sporządzonym wykazie faktur, które stanowiły podstawę do wyliczenia kwoty, podatnik niesłusznie ujął jedną fakturę wystawioną przed 1 maja 2004 r. na materiały budowlane opodatkowane 7-proc. stawką VAT. Urząd skarbowy wezwał podatnika w celu wyjaśnienia tej sytuacji i skorygowania wykazu. Wysokość kwoty zwrotu została określona przez organ skarbowy w drodze decyzji. Podatnik otrzyma zwrot VAT w terminie 25 dni od dnia jej doręczenia. Decyzję określającą wysokość zwrotu urząd skarbowy wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 5, art. 6 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177,
poz. 1468 z późn. zm.).