Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które jednoznacznie zostały wyłączone na podstawie ustawy o PIT. Wydatki związane z prenumeratą czasopism fachowych stanowią koszt podatkowy, który pośrednio wpływa na uzyskanie przychodu.

Przedsiębiorcy, opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali 19, 30 i 40 proc. lub 19-proc. stawki liniowej) prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów tzw. metodą kasową (alternatywnie mogą wybrać tzw. metodę memoriałową stosowaną przy księgach rachunkowych). Oznacza to, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jednocześnie za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W przypadku gdy podatnik otrzymał fakturę później od widniejącej na niej dacie wystawienia, a w międzyczasie dokonał innych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, powinien w księdze w kolumnie 2 (data zdarzenia gospodarczego) wpisać datę wystawienia faktury. Faktura ta zostanie wpisana w dniu jej faktycznego otrzymania. W kolumnie 16 (uwagi) można natomiast wpisać adnotację wyjaśniającą przyczynę braku chronologii w księdze związaną z późniejszym otrzymaniem faktury, a tym samym jej ujęciem w księdze.