Przyjęte rozwiązania mają m.in. przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez spółki, które regulują swoje zobowiązania – np. z tytułu należnej dywidendy, czy umorzenia udziałów – w formie rzeczowej. Projekt zmian w ustawie o CIT zrównuje tego rodzaju transakcje z odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw majątkowych. W efekcie spółka uzyska opodatkowany przychód.

Znaczna część zmian to rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym w stosunkach między podmiotami powiązanymi. I tak, rząd chce ograniczyć korzyści związane z tzw. pożyczką partycypacyjną. Projekt wyłącza zwolnienie z podatku w przypadku wypłat dywidend (i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

Nowością w ustawach o PIT i CIT będzie mechanizm CFC (ang. controlled foreign corporation). Polega on na opodatkowaniu dochodów niektórych zagranicznych spółek kontrolowanych przez podmioty z Polski. Zaostrzone zostaną także przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji. Ten sam projekt przewiduje też zmiany w PIT, w tym przede wszystkim rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych.

Rząd przychylił się również do wprowadzenia klauzuli przeciwko obejściu prawa, która znalazła się w rozpatrywanym projekcie założeń do nowelizacji ordynacji podatkowej. Co jednak ważne, nowego rozwiązania nie będzie mógł zastosować urząd skarbowy czy urząd kontroli skarbowej. Właściwym organem w tym przypadku stanie się minister finansów. Jeżeli podczas toczącego się postępowania podatkowego lub kontrolnego okaże się że istnieje możliwość zastosowania klauzuli czynność przejmie minister. Nastąpi to w drodze niezaskarżalnego postanowienia doręczanego stronie.