Taksówkarze mogą skorzystać ze szczególnych zasad rozliczania VAT. Przewidziano je w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej ustawa o VAT). Zgodnie z tym przepisem, podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 proc. Jest to możliwe po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

Podatnicy powinni również pamiętać o regulacjach zawartych w art. 114 ust. 2 ustawy o VAT. Z unormowań tych wynika, że przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 86 ustawy o VAT, który - generalnie - dotyczy zasad obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Istotne przepisy zawarte są również w art. 114 ust. 3 ustawy o VAT. Według tych regulacji, w zakresie usług, o których mowa we wspomnianym już art. 114 ust. 1, opodatkowanych w formie ryczałtu, podatnik składa w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skróconą deklarację podatkową. W art. 99 ust. 1 ustawy o VAT mowa jest o składaniu w urzędzie skarbowym deklaracji za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Przypomnijmy, że 25 czerwca wypada w poniedziałek.

Artykuł 114 ust. 3 ustawy stał się podstawą do wydania skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu - VAT-12.

Zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy, podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania. Nie może jednak tego zrobić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl