Znajdujący się w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Zmiana ta spowoduje uproszczenie rozliczeń podatku przez tych importerów. – Rozliczenie to będzie co do zasady analogiczne jak przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych i stanowić będzie znaczne odciążenie importerów. Efektem wprowadzenia zmian będzie brak obowiązku dokonywania fizycznej zapłaty VAT z tytułu importu towarów – wyjaśniła Gazecie Prawnej Małgorzata Breda, doradca podatkowych z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. Podatnik będzie zobowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w deklaracji VAT w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego będzie stosował takie rozliczenie. – Podobnie należało będzie się zachować w sytuacji, gdy będziemy rezygnować z takiego sposobu rozliczeń. W przypadku rozliczania VAT w deklaracji VAT-7 organy celne będą pobierać zabezpieczenie w wysokości równej kwocie nieuiszczonego VAT – podkreśliła Małgorzata Breda.