Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło, że złożenie przez stypendystę oświadczenia PIT-2C jednostce samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej, która wypłaca stypendium, zwalnia te ostatnie z obowiązku poboru zaliczek na podatek od wypłacanych kwot. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego – do wysokości nieprzekra-czającej miesięcznie kwoty 380 zł. Jednak według art. 21 ust. 10 zwolnienie stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą złoży płatnikowi oświadczenie (PIT-2C), że nie uzyskuje innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Wyjątkiem są renty rodzinne, dochody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym oraz dochody z kapitałów pieniężnych. Gdy stypendysta nie uzyskuje równocześnie ze stypendium innych dochodów (poza wymienionymi) i złoży PIT-2C, płatnik nie pobierze zaliczek.
WAŻNE

Stypendia do wysokości 380 zł miesięcznie są wolne od podatku