Statystyki dowodzą lawinowego wzrostu skarg na interpretacje podatkowe. W 2012 r. było o 600 skarg więcej niż w 2011 r. Jednocześnie o niemal 500 wzrosła liczba uchylonych przez sądy interpretacji (źródło: DGP nr 55 (3445) z 19.03.2013 r.). To efekt m.in. gorszej ich jakości.

Różne obowiązki syndyka

Treść art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z póź. zm.) regulującego kwestię tzw. ulgi na złe długi od kilku lat budzi wiele emocji, szczególnie w związku z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi dłużników.

Znowelizowana i obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. treść tego przepisu dawała nadzieję na zmianę tej sytuacji i w mojej ocenie w dużej części oczekiwania zostały spełnione. Trudno było jednak przewidzieć, że to, co miało być w zamyśle lepsze, okazało się pożywką dla przewrotnej interpretacji.

Chodzi o interpretację nr IPP/443-81/13-2/IGo wydaną przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 22 lutego 2013 r. Moim zdaniem, podjęto w niej próbę nadania przepisom prawa podatkowego cech szczególnych, a Skarbowi Państwa przypisania uprzywilejowanej pozycji. Nie ulega wątpliwości, że przepisy prawa podatkowego regulują bardzo ważną dziedzinę życia gospodarczego. Organy podatkowe muszą jednak mieć na uwadze, że zasady obowiązujące ogół podatników muszą w wyjątkowych sytuacjach ustąpić pierwszeństwa postanowieniom zawartym w innych, bardziej szczegółowych przepisach. Dotyczy to np. regulacji zawartych w treści prawa upadłościowego i naprawczego.

Wnioskodawca zadał pytanie: „Czy syndyk masy upadłości w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego, jest obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust.1 ustawy o VAT oraz rozliczenia (a w efekcie zapłaty) korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelności, z których wynika korygowana kwota podatku naliczonego, powstały przed datą ogłoszenia upadłości, a uprawdopodobnienie nieściągalności następuje po 31 grudnia 2012 roku?”.

Poza dyskusją pozostaje kwestia obowiązku sporządzenia korekty przez syndyka. Obowiązek ten wynika jednoznacznie z treści przepisu.

Organ dokonujący interpretacji próbuje jednak dowodzić, że obowiązkiem syndyka jest również dokonanie zapłaty kwoty wynikającej z dokonanej korekty „w miarę posiadanych środków”, czyli w sposób, w jaki regulowane są bieżące zobowiązania masy upadłości.