Oprócz zmian m.in. w planach kont nowelizacja zwolniła jednostki z tworzenia rezerw pracowniczych.

Według Joanny Baran, biegłego rewidenta w Grupie Gumułka – Audyt, przepisy nie są precyzyjne i nie dają jasnej odpowiedzi, czy rezygnacja z ich tworzenia dotyczy również jednostek samorządowych. Literalnie zmiana dotyczy jednostki w rozumieniu par. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, czyli jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

W związku z tym resort finansów wyjaśnił, że sprawozdanie finansowe j.s.t. składa się z bilansu z wykonania budżetu jednostki, łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Przy tym łączne sprawozdania obejmują dane samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że sporządzając sprawozdanie finansowe, j.s.t. przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania, a nie w samym sprawozdaniu, dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze, zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (których sprawozdania finansowe składają się na sprawozdanie j.s.t.) zwolnione zostały z obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z konieczności wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Zdaniem ministerstwa oznacza to, że j.s.t. nie mają obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z ww. tytułu.