Dotyczy to też spółek notowanych na giełdzie oraz będących przedmiotem obrotu na alternatywnym rynku NewConnect, których sprawozdania finansowe są publikowane w formie raportów okresowych.

Monika Byczyńska, biegły rewident w Baker Tilly Poland, wyjaśnia, że sprawozdania wraz z opinią oraz raportem z badania są dostępne na stronach internetowych spółek oraz wielu portalach internetowych.

– Wejście w życie od 1 stycznia 2013 r. zmian w ustawie o rachunkowości, znoszących ten obowiązek, korzystne jest dla spółek publicznych, gdyż likwiduje koszty publikacji – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że wiele podmiotów, narażając się na ewentualne konsekwencje, nie dopełniała tego obowiązku i nie przekazywała swoich sprawozdań do Monitora Polskiego B.

Zwolnienie z publikacji sprawozdań nie dotyczy podmiotów nieskładających rocznych sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym, a więc np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających obowiązkowemu badaniu. Sprawozdania tych osób muszą być obowiązkowo ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.