Ministerstwo Finansów nie podziela jednak tego zdania. Natomiast ewentualne kroki zmierzające w tym kierunku mogą być rozważane najwcześniej po zakończeniu oceny przez Eurostat przydatności standardów i możliwości ich przyjęcia w krajach UE.

Resort podkreśla, że istnieją zasadnicze wątpliwości, czy potencjalne korzyści z przyjęcia standardów w ich obecnym kształcie równoważyłyby związane z tym koszty.

Ewentualne ich przyjęcie w Unii Europejskiej skutkowałoby bowiem koniecznością wprowadzenia bardzo kosztownych reform systemów sprawozdawczości sektora publicznego.

A już teraz MSR SP budzą zastrzeżenia wśród przedstawicieli wielu krajów członkowskich – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Jednym z nich jest zbytnie zbliżenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla sektora prywatnego, a przez to nacisk na przygotowywanie sprawozdań i ujawnień zgodnie z potrzebami inwestorów (którzy nie są podstawowymi odbiorcami sprawozdań sektora publicznego). Ponadto MSR SP są złożonym zestawem zasad i ze względu na poziom skomplikowania mogą być wręcz niemożliwe do zastosowania przez wiele mniejszych podmiotów działających w sektorze publicznym.

Według resortu szczegółowa analiza MSR SP prowadzona przez kraje członkowskie, posiadające już pewne doświadczenia w ich stosowaniu, wskazuje na fakt, że standardy te nie stanowią obecnie kompletnego, spójnego wewnętrznie zestawu reguł. Ponadto kluczowe dla sektora publicznego obszary (takie jak choćby transfery społeczne, w niektórych krajach unijnych stanowiące nawet 60 proc. wydatków publicznych) w ogóle nie są regulowane. Często podnoszona jest również kwestia dopuszczania przez standardy różnych wariantów rozwiązań (do wyboru jednostki stosującej standardy może należeć sposób wyceny części aktywów i pasywów). To może prowadzić do odmiennego ujmowania w księgach rachunkowych podmiotów publicznych tożsamych zdarzeń i spadku porównywalności ich sprawozdań finansowych.

Stosowane zasady
Ministerstwo przypomina że w Polsce jednostki sektora finansów publicznych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań h zobowiązane są do uwzględniania zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności zasady memoriału. W związku z tym ewentualne przyjęcie MSR SP miałoby ograniczony wpływ na sprawozdawczość finansową w naszym kraju.