Podatnik jest przewodniczącym zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zebranie ogólne mieszkańców przyznało mu wynagrodzenie w wysokości 200 zł miesięcznie jako zwrot kosztów z tytułu m.in. nadzoru stanu domu i powierzchni wspólnej, organizacji napraw. Podatnik uważa, że wynagrodzenie zwolnione jest z podatku dochodowego jako związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł. Z takim stanowiskiem nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Organ podatkowy wyjaśnił, że za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uważa się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Natomiast członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie pełnią takich obowiązków. Otrzymywane przez nich wynagrodzenia, jak również inne świadczenia, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Wspólnota od wypłacanych kwot nie potrąca zaliczek, ale musi je wykazać w informacji PIT-8C.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 czerwca 2012 r. nr IPPB2/415-221/12-4/AK.