Projekt nowelizacji ustawy o VAT autorstwa Ministerstwa Finansów zawiera istotne zmiany dotyczące wystawiania i roli, jaką faktury pełnią w systemie VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego zostanie oderwany od wystawienia faktury (z kilkoma wyjątkami).

Tomasz Grunwald, partner w KPMG, wyjaśnia, że fakturę będzie się wystawiało nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę lub w którym otrzymano zaliczkę. Nastąpi więc odsunięcie w czasie obowiązku wystawiania faktur za wykonane usługi czy sprzedany towar.

– Faktycznie umożliwi to wystawianie faktur zbiorczych za okresy miesięczne – uważa Tomasz Grunwald.

Dodaje, że z uwagi na planowaną nowelizację w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego zmiana ta będzie mieć jedynie skutki administracyjne i nie opóźni obowiązku rozliczania podatku należnego.

Nowością będzie umożliwienie podatnikom dokumentowania fakturą uproszczoną transakcji o wartości brutto nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro. Faktura ta nie będzie musiała zawierać danych identyfikujących nabywcę (jego imienia i nazwiska lub nazwy, adresu oraz numeru NIP) oraz niektórych szczegółowych informacji dotyczących m.in. ilości towarów, ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku.

Dodatkowo przepisy nowelizacji zakładają odstąpienie od obowiązku dokumentowania fakturą czynności zwolnionych z opodatkowania oraz wymogu wystawiania faktur wewnętrznych.

Zdaniem Tomasza Grunwalda jeżeli nowelizacja zostanie wprowadzona w proponowanym brzmieniu, transakcje zwolnione oraz takie, dla których obecnie wymagane są faktury wewnętrzne, będą mogły być ujmowane w rozliczeniu VAT na podstawie dowolnych dokumentów, np. faktury otrzymanej od kontrahenta zagranicznego (przy węwnątrzwspólnotowym nabyciu towarów lub imporcie usług) lub wewnętrznych dokumentów księgowych (dla czynności zwolnionych lub świadczeń nieodpłatnych).

Uproszczenie zasad rozliczania VAT będzie wymagało dostosowania systemów informatycznych i księgowych do nowych warunków

Etap legislacyjny Projekt ustawy w konsultacjach międzyresortowych