– Przykładowo obowiązek rejestracji do VAT UE ciąży na podatnikach, którzy powinni rejestrować się jako podatnicy VAT czynni, ale także na podatnikach VAT zwolnionych i osobach prawnych dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów o wartości przekraczającej rocznie 50 tys. zł lub rezygnujących z tego zwolnienia – wskazuje Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w KNDP.

Podatnicy VAT zwolnieni muszą ponadto rejestrować się, o ile dokonują importu usług, których miejsce świadczenia ustalane jest zgodnie z art. 28b ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), a także, gdy świadczą usługi objęte informacjami podsumowującymi.

Osoba zarejestrowana jako podatnik VAT czynny jest obowiązana umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach

Zgodnie z tym przepisem miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

– Podatnicy zobowiązani do rejestracji powinni jej dokonać przed wykonaniem pierwszej czynności stanowiącej podstawę do rejestracji, zaś naruszenie tego terminu ma różne skutki – ostrzega Andrzej Nikończyk.

W przypadku dokonywania transakcji towarowych między krajami UE brak rejestracji nie wpływa na obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jednak uniemożliwi zastosowanie stawki 0-proc. dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dokonywanych przez tego podatnika lub na jego rzecz. Z kolei w przypadku świadczenia lub nabywania usług nie wpłynie to bezpośrednio na zasady opodatkowania tych usług, jednak uniemożliwi potwierdzenie statusu nabywcy jako podatnika, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady 282/2011, co może skutkować opodatkowaniem takiej usługi w miejscu siedziby świadczącego.

– Podatnik świadczący usługi na rzecz podatników z siedzibą poza UE w ogóle nie podlega rejestracji do VAT, ani krajowej, ani wewnątrzwspólnotowej. Mimo że taki podmiot jest podatnikiem i ma prawo do odliczania VAT, to nigdy nie podejmuje czynności podlegających opodatkowaniu – przypomina Andrzej Nikończyk.

Rejestracji zaś należy dokonać przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Oczywiście skorzystanie z prawa do odliczenia lub zwrotu VAT wymaga dokonania takiej rejestracji.