Zdaniem ekspertów barman czy restaurator nie musi składać naczelnikowi sprawozdania z uszkodzonych znaków akcyzy i może sprzedawać alkohol, nawet gdy banderole odkleiły się od butelki.

Zgodnie z art. 116 ust. 5 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108 poz. 626 z późn. zm.) posiadacz wyrobów przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest zobowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia naczelnikowi urzędu celnego. Po złożeniu takiego sprawozdanie można starać się o zakup legalizacyjnych znaków akcyzy. Osoba, która nie dopełni tego obowiązku, będzie mogła być ukarana karą grzywny do 720 stawek dziennych lub w sprawach mniejszej wagi karą jak za wykroczenie skarbowe. Jednak jak podkreśla Tomasz Rudyk, adwokat z DLA Piper Wiater, nie jest karalne posiadanie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub oznaczonych nieodpowiednimi znakami akcyzy przez ich finalnego konsumenta. Karany może być wyłącznie ten, kto włada wyrobami akcyzowymi we własnym imieniu i zamierza je wprowadzić do obrotu na własny rachunek, np. właściciel sklepu monopolowego.

Celnicy wystawiają mandaty, powołując się na niewłaściwą podstawę prawną
Funkcjonariusze celni liczą na to, że podatnik przyjmie mandat za niezłożenie sprawozdania z uszkodzonych znaków akcyzy bez dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego

– Z tego właśnie powodu restaurator lub barman nie ma obowiązku składania takiego sprawozdania, ponieważ podmioty te są końcowymi użytkownikami, którzy dalej sprzedają tylko usługę restauracyjną – dodaje Tomasz Rudyk.

Gdyby celnicy mogli karać restauratorów za to, że serwują gościom alkohol z butelek z uszkodzonymi banderolami, to równie dobrze ukarany mógłby być każdy, kto na prywatnym przyjęciu serwuje alkohol swoim gościom przy założeniu, że jednostkowe opakowanie oznaczone byłoby nieprawidłową banderolą.

Ponadto w art. 166 ustawy o podatku akcyzowym mowa jest o wyrobach akcyzowych, które wystąpiły poza procedurą zwieszenia poboru. Trudno wyobrazić sobie, sytuację, w której restaurator znajdując w kartonie z winem butelkę z niedokładnie przyklejoną banderolą, musiałby przygotować spis i przedstawić go właściwemu organowi celnemu.