Jeśli ten warunek nie jest spełniony, to podatek od wypłaconej dywidendy trzeba zapłacić do urzędu skarbowego do 7. dnia miesiąca następującego po dacie wypłaty dywidendy. Wynika to z art. 22 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Taką sprawą zajął się ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 596/10, prawomocny). Sąd uznał, że przy podziale spółek nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia. Jeśli więc odbiorca dywidendy otrzymał ją w październiku 2011 r., a akcje spółki, z której została wypłacona dywidenda zostały objęte przez odbiorcę w kwietniu 2011 r. w wyniku podziału podmiotu, który z kolei objął te akcje w 2008 roku, to warunek nieprzerwanego posiadania akcji nie jest spełniony. Istotny jest więc moment nabycia akcji w wyniku podziału podmiotu, a nie historyczna data nabycia akcji przez podmiot, który został podzielony. Sąd podkreślił, że aby można było zaliczyć spółce otrzymującej dywidendę okres posiadania akcji przez jej poprzednika, musiałby istnieć na to wyraźny przepis. Tak jednak nie jest. Z poglądem tym zgadza się Piotr Woźniakiewicz, menedżer w PwC.

Polskie przepisy przewidują wprawdzie sukcesję praw i obowiązków związanych z wydzielanym majątkiem, ale jednocześnie w wyniku podziału następuje przejście prawa własności majątku wydzielanego (a zatem i udziałów wchodzących w skład tego majątku).

– Nie mamy jednak do czynienia z tym samym właścicielem – dodaje Piotr Woźniakiewicz. Stąd nie można mówić, że spółka otrzymująca majątek dzielony była jego właścicielem w okresie poprzedzającym podział.

Ważne

Do 7 listopada należy wpłacić 19-proc. podatek od dywidendy wypłaconej innej spółce w październiku