Zakup środków trwałych, w tym także na podstawie umowy leasingu finansowego, może być korzystnym sposobem obniżenia podwójnej zaliczki na podatek dochodowy płaconej w grudniu.

– Dotyczy to podatników, którzy w danym roku rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz małych podatników – mówi Katarzyna Judkowiak, doradca podatkowy w Rödl & Partner.

Jednorazowa amortyzacja

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność i mali podatnicy mogą skorzystać z tzw. przyśpieszonej amortyzacji. Pozwala ona na dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych.

– Wynika z tego, że z preferencji nie skorzysta się nie tylko, gdy zakupiony zostanie samochód osobowy, lecz także budynki czy lokale. One nie będą mogły być amortyzowane na powyższych zasadach – wyjaśnia Piotr Chróścicki, doradca podatkowy z ECDDP.

198 tys. zł wynosi limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.

Ekspert wyjaśnia, że jednorazowej amortyzacji można dokonywać do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2011 r. limit amortyzacji wynosi 198 tys. zł. W limicie tym nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3,5 tys. zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które także mogą zostać rozliczone w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Leasing finansowy

– Przepisy nie ograniczają możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu finansowego, w przypadku którego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – podkreśla Katarzyna Judkowiak.

Także Piotr Chróścicki przyznaje, że z preferencji mogą skorzystać nie tylko podatnicy, którzy zakupili środki trwałe na własność, lecz także ci, którzy będą je użytkować na podstawie umowy leasingu finansowego.

Przedsiębiorcy mogą dokonywać odpisów w ramach jednorazowej amortyzacji nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie Piotra Chróścickiego warto o tym pomyśleć w kontekście aktualnie prowadzonych rozliczeń podatkowych.

Podatnicy wpłacający zaliczki na podatek na zasadach ogólnych, którzy najpóźniej w listopadzie wprowadzą do ewidencji środki trwałe będą mogli obniżyć zobowiązanie podatkowe z tytułu zaliczki za listopad, uwzględniając koszt uzyskania przychodów nawet w kwocie 198 tys. zł.

Mniejsza zaliczka

Jest to o tyle istotne, że zaliczka za grudzień jest uiszczana w formie podwójnej wpłaty w wartości i terminie wpłaty zaliczki za listopad.

– W praktyce dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego najpóźniej w listopadzie może być dobrym rozwiązaniem dla małych i nowych podatników – stwierdza Piotr Chróścicki.

Korzystając z preferencyjnych zasad amortyzacji, podatnicy mogą nawet na tyle obniżyć podstawę opodatkowania, że zaliczki za ostatnie miesiące roku w ogóle nie zostaną wpłacone.