Producenci kosmetyków, produktów chemicznych czy spożywczych zaczęli sprzedawać swoje produkty w małych opakowaniach. Jednak towary w małych pojemnikach ciężko odróżnić od sampli, czyli produktów pokazowych przywożonych w celach promocyjnych, które korzystają ze zwolnień z cła i VAT. Z tego powodu celnicy częściej żądają, by przedsiębiorcy sprowadzający sample oznaczyli je w specjalny sposób.

– Z należności celnych zwolnione są wzory i próbki towarów, które charakteryzują się niewielką wartością i służą wyłącznie zaprezentowaniu cech towaru. Zwolnienie ma zastosowanie, jeśli celem importu artykułów pokazowych jest uzyskanie zamówienia od potencjalnego nabywcy – tłumaczy Michał Spychalski, doradca podatkowy w MDDP.

Przez wzory i próbki towarów należy rozumieć każdy artykuł reprezentatywny dla określonej grupy towarowej, pod warunkiem że jego rodzaj, sposób opakowania oraz ilość uniemożliwiają wykorzystanie artykułu w innym celu niż uzyskanie zamówienia.

Samo małe opakowanie nie jest podstawą do zwolnienia.

– Celnicy chcą, by odbiorca przedarł, przedziurkował lub wyraźne i czytelne oznaczył dany produkt. Te działania nie mogą zniszczyć przydatności towaru jako próbki – dodaje Michał Spychalski.

Próbki zwalniane są z cła na podstawie art. 86 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L 324 z 10.12.2009 r.). Natomiast zwolnienie z VAT przewidziano w art. 67 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Jeżeli celnicy odkryją, że próbki są sprzedawane, to importer zapłaci cło i VAT wraz z odsetkami.

Ważne

Za próbkę towaru uważa się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja