Od 1 stycznia 2011 r. wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony tylko przez jednego z małżonków. Równocześnie jego wyrażenie przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

– Wydaje się jednak, że nie można przyjąć, że uprawnienie to rozciąga się na ważną i skuteczną korektę zrealizowaną jednostronnie przez jednego z byłych małżonków, w sytuacji ustania związku małżeńskiego – wyjaśnia Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf.

Nasza rozmówczyni zauważa, że nie ma w tym względzie jednoznaczności oraz publikowanej praktyki organów podatkowych.

Korekta deklaracji polega na ponownym – poprawnym – wypełnieniu złożonego wcześniej formularza

Trzeba jednak zawsze pamiętać – radzi nasza rozmówczyni – że rozwiedziony małżonek odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym współmałżonkiem za zaległości podatkowe powstałe w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału we wspólnym majątku.

Przypomnijmy, że podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Dotyczy to także zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

– Korekta deklaracji polega na prawidłowym wypełnieniu tego samego formularza podatkowego, który już został złożony w urzędzie skarbowym. Na poprawionym formularzu należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat: korekta – tłumaczy Katarzyna Bieńkowska.

Przepisy ustawowe dają uprawnienie do samodzielnych działań jednemu ze współmałżonków tylko w wypadku, gdy drugi małżonek zmarł po złożeniu wspólnego zeznania. Jeżeli korekta w takim wypadku zostanie dokonana przed upływem terminu do złożenia zeznania (do 30 kwietnia), może dotyczyć również, jak się wydaje, rezygnacji ze wspólnego opodatkowania. Brak natomiast uregulowań co do sytuacji, gdy następuje rozwód, a współmałżonkowie uprzednio opodatkowywali się wspólnie.