W praktyce wątpliwości budzi to, czy wspólna realizacja filmu w wyniku umowy koprodukcyjnej jest świadczeniem podlegającym VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24367/11) wyjaśniło, że koproducent to podmiot, który wspólnie z producentami organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za produkcję filmu lub który współfinansuje produkcję oraz nabywa współudział w autorskich prawach majątkowych.

Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości (wynikającej dyrektywy 2006/112/WE) uznania za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium kraju, które będąc prawnie niezależne, są ściśle związane ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. W konsekwencji podmioty uczestniczące w produkcji filmów, tj. producent i koproducenci, nie mogą być uznanie za jednego podatnika VAT. Relacje między stronami umowy dotyczącej produkcji filmów dla potrzeb rozliczeń VAT należy oceniać zgodnie z ogólnymi zasadami VAT.

Przykładowo jeżeli producent utworu audiowizualnego zawarł umowę koprodukcyjną na produkcję filmu i przekazuje koproducentowi prawa autorskie i pokrewne dotyczące danej produkcji to mamy do czynienia ze świadczeniem opodatkowanym VAT.