Osoby, które sprzedają mieszkanie lub dom, zapominają, że część zapłaconego za cały rok podatku (o ile uiścili należność jednorazowo) mogą odzyskać.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) nakłada na właścicieli, którzy sprzedali nieruchomość, obowiązek złożenia informacji o podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. sprzedaży).

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. A zatem stary właściciel powinien zapłacić jedynie za okres od początku roku (lub miesiąca następnego po nabyciu) do końca miesiąca, w którym sprzedał mieszkanie. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien natomiast wydać decyzję ustalającą wysokość podatku i jeśli podatnik zapłacił już za cały rok, zwrócić nadpłaconą kwotę.

Nowy właściciel również ma obowiązek złożenia informacji o podatku od nieruchomości. Musi też zapłacić podatek, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym kupił mieszkanie. Po złożeniu informacji podatnik musi jednak poczekać na decyzję ustalającą wysokość podatku od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dopiero uiścić należność.