Podatnik jest prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Dotychczas w złożonych zeznaniach PIT-37 nie uwzględniał kosztów uzyskania przychodów, bo płatnik uposażenia (początkowo Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie Prokuratura Generalna) nie wykazywał w PIT-11 kosztów uzyskania przychodów.

Według stołecznej izby stosunek służbowy prokuratora nawiązuje się z chwilą doręczenia zawiadomienia o powołaniu. Z tym momentem prokurator staje się pracownikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Osiągane przez prokuratora przychody są przychodami ze stosunku służbowego. Przejście w stan spoczynku nie powoduje rozwiązania stosunku służbowego. Do tego typu przychodów zastosowanie mają zryczałtowane (pracownicze) koszty podatkowe, określone w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.

Ponadto żaden przepis ustawy o PIT nie uzależnia prawa do odliczenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów od rzeczywistego świadczenia pracy lub od faktycznego ich ponoszenia. Prawo do potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynika z istnienia stosunku służbowego, z którego uzyskiwany jest dochód.

W związku z tym podatnik, będąc prokuratorem w stanie spoczynku, ma możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 października 2011 r. (nr IPPB4/415-560/11-4/MP).