Wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Natomiast praktyczna nauka zawodu jest nauką organizowaną na warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 244, poz.1626). Określa ono, że praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, podczas których podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279).

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, ze względów organizacyjnych może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych albo przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Według Jacka Budziszewskiego, doradcy podatkowego, dyrektora w Instytucie Studiów Podatkowych, gdy osoba ucząca się praktycznej nauki zawodu otrzymuje od podmiotu przyjmującego na naukę świadczenia w postaci profilaktycznych posiłków i napojów wymaganych odrębnymi przepisami, to nie powstaje po jej stronie przychód do opodatkowania. Wartość tego świadczenia będzie więc zwolniona z PIT.

– Natomiast jeżeli przekazywane osobie uczącej się posiłki stanowią dodatkowe świadczenie niewynikające z przepisów prawa pracy i przedsiębiorca nie ma obowiązku ich przekazywania ze względu na charakter i rodzaj stanowiska pracy, to po stronie ucznia powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń – dodaje Jacek Budziszewski.

Konsekwencją tego jest to, że przedsiębiorca, który przyjmuje uczniów na praktyczną naukę zawodu, musi wystawić i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-8C.

Jeśli więc takie nieodpłatne świadczenie powstało w tym roku, to druk ten należy przekazać w terminie do końca lutego roku przyszłego. Istotne jest to, że przedsiębiorca przyjmujący na praktyczną naukę zawodu nie ma w tym przypadku obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Ważne!

Wolne od PIT są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy