Zapłata kolejnej raty podatku od nieruchomości przez przedsiębiorców przypada na 15 października. Jednak firmy, które dobudowały budynki, będą musiały zapłacić podatek od tej części dopiero w przyszłym roku.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Wynika to z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Krzysztof Gratka, starszy konsultant w Accreo Taxand, zwraca uwagę, że od tej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Ekspert tłumaczy, że w przypadku gdy okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy jest istnienie budynku lub jego części, obowiązek ten powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Innymi słowy, zastosowanie do nowo powstałych budynków lub ich części znajdzie koncepcja tzw. wakacji podatkowych, co oznacza, że przedsiębiorca uiszcza podatek dopiero od 1 stycznia roku następującego.

Krzysztof Gratka zwraca uwagę na stanowisko WSA w Poznaniu (wyrok z 15 września 2010 r., sygn. akt III SA/Po 390/10). Sąd wskazał, że moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości nie zależy od tego, czy nowy obiekt budowlany zostanie wybudowany w odległości jednego lub kilku metrów od istniejącego już obiektu budowlanego, czy będzie on dobudowany do tego obiektu (np. z wykorzystaniem ściany zewnętrznej tego istniejącego budynku).

WSA orzekł, że w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z wybudowaniem nowej powierzchni budynku. A zatem – stwierdza Krzysztof Gratka – również w przypadku dobudowy, rozbudowy budynku powodującej powstanie nowej, nieistniejącej powierzchni budynku przedsiębiorca powinien skorzystać z wakacji podatkowych.

Małgorzata Boguszewska, konsultant podatkowy w Alma Consulting Group Polska, zwraca uwagę na jeszcze jeden obowiązek.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 wspomnianej ustawy osoby prawne obowiązane są do składania deklaracji na podatek od nieruchomości za cały roku organowi podatkowemu, do 15 stycznia. W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w trakcie roku podatkowego (a więc np. w przypadku dobudowy), w wyniku czego doszło do zmiany wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości, należy skorygować złożoną deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę jego opodatkowania. Termin ten liczy się od momentu zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania nowej części budynku.

Jeśli firma wybudowała pierwszy budynek, będzie musiała złożyć deklarację, a nie jej korektę.

Ważne!

Stawka maksymalna podatku od nieruchomości od budynków firmy (od 1 mkw.) wyniesie w 2012 roku 21,94 zł