Jesień to okres kończenia inwestycji budowlanych, w tym domów i mieszkań. Nowi właściciele od momentu zakończenia budowy muszą pamiętać o obowiązkach w podatku od nieruchomości. Przede wszystkim w terminie 14 dni od zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania domu lub mieszkania muszą złożyć informację na podatek od nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Przykładowo, jeśli podatnik jest zameldowany w Krakowie, a dom wybudował w miejscowości podmiejskiej, to będzie musiał zapłacić podatek w tej miejscowości.

Moment zakończenia

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnia, że przepis wprowadza dwie okoliczności, z którymi wiąże się powstanie obowiązku podatkowego: zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania. Jeśli więc podatnik rozpoczął użytkowanie domu, będzie musiał złożyć informację.

Identyczny obowiązek mają właściciele nowych mieszkań, wybudowanych przez dewelopera. Po podpisaniu aktu notarialnego nowi właściciele muszą złożyć informację na podatek od nieruchomości. Podobnie jak właściciele domów, mają na to 14 dni.

Obowiązek podatkowy

Jak wynika z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku nowo wybudowanych budynków obowiązek podatkowy powstaje dopiero od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona lub w którym właściciel rozpoczął użytkowanie. Rafał Dowgier tłumaczy, że podatek do zapłaty nie będzie jednak wynikał z informacji, gdyż jest on naliczany w decyzji wydanej przez organ podatkowy.

– Dopiero doręczenie decyzji ustalającej kwotę podatku zobowiązuje podatnika do uiszczenia świadczenia – stwierdza ekspert.

W praktyce organ podatkowy może wydać decyzję np. w połowie 2012 r. Podatek trzeba będzie jednak zapłacić za cały rok, począwszy od 1 stycznia.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek jest płatny w ratach, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, ale można go zapłacić również jednorazowo.

Jeśli jednak organ podatkowy wyda decyzję po terminie zapłaty pierwszej raty, to podatnik będzie musiał pierwszą ratę zapłacić w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.