Komitety wyborcze mają obowiązek złożenia sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania.

Paweł Zaczyński, menedżer w dziale audytu Deloitte, przypomina, że to specyficzne sprawozdanie finansowe powinno w szczególności zawierać informacje m.in. o środkach pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym komitetu wyborczego (w tym pochodzących z wpłat od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunku bankowym, kredytów oraz funduszy wyborczych partii politycznych), kosztach administracyjnych, wydatkach poniesionych na usługi obce w związku z korzystaniem np. ze środków masowego przekazu i nośników plakatów. W sprawozdaniu powinny się również znaleźć informacje o niespłaconych zobowiązaniach (innych niż z tytułu kredytu) z podaniem danych wierzycieli.

Za sporządzenie sprawozdania komitetu odpowiada tzw. pełnomocnik finansowy.

– Ma on również obowiązek złożenia tego dokumentu tzw. właściwemu organowi wyborczemu. Na przykład odnośnie wyborów do Sejmu (a także wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego) właściwym organem wyborczym jest Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) – mówi nasz rozmówca.

Sporządzenie sprawozdania finansowego to jednak nie wszystko. Należy pamiętać, że sprawozdania finansowe komitetów wyborczych składane do PKW trzeba poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Komitety nie mogą swobodnie wybrać badającego. Zamiast nich biegłego wskaże PKW spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

– Badanie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego podlega dokładnie takim samym normom jak badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, banków, ubezpieczycieli, jednostek samorządu terytorialnego czy jednostek budżetowych – mówi Paweł Zaczyński.

Koszt badania finansuje budżet państwa. Ekspert Deloitte przypomina, że na złożenie sprawozdania do PKW są 3 miesiące od dnia wyborów.

Nie każde sprawozdanie finansowe będzie badane. Opinii biegłego i raportu nie sporządza się, jeżeli w terminie 30 dni od dnia wyborów pełnomocnik finansowy, zawiadomi PKW, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków i nie ma zobowiązań finansowych.