Zwrot części VAT na materiały budowlane osoba fizyczna może otrzymać, składając w urzędzie skarbowym wniosek udokumentowany fakturami. W zależności od tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, czy też jest to remont, inne są warunki uzyskania rekompensaty, przy czym w obu wypadkach o zwrot może wnioskować nie tylko właściciel.

– Prawo do zwrotu przysługuje osobom fizycznym, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do remontowanego domu lub mieszkania – wyjaśnia Karolina Gierszewska, doradca podatkowy w ECDDP.

Prawo do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tak jak definiuje je ustawa – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

– Oznacza to, że zwrot przysługuje, jeśli wnioskodawca posiada akt własności gruntu, umowę użytkowania wieczystego, bądź został uprawniony do robót budowlanych na podstawie stosunku zobowiązaniowego takiego jak umowa najmu bądź dzierżawy – wylicza nasza rozmówczyni.

Ponadto o zwrot może się ubiegać osoba uprawniona do robót budowlanych na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego. Karolina Gierszewska tłumaczy, że w tym wypadku chodzi o użytkowanie.

– Zasadniczo użytkownik może jedynie używać nieruchomości oraz pobierać z niej pożytki, przy czym za zgodą właściciela nieruchomości, na użytkowanym gruncie może wznosić nowe budynki – tłumaczy Karolina Gierszewska.

Trzeba pamiętać, że do wniosku obejmującego wydatki na inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę, należy takie pozwolenie dołączyć. W przypadku remontu tytułem prawnym uprawniającym do zwrotu części VAT na materiały budowlane jest akt własności, umowa użyczenia, najmu lub dzierżawy lub inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z domu lub mieszkania.