Obowiązek sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej powstaje w związku z transakcją lub transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi oraz transakcją lub transakcjami, w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – po przekroczeniu ustawowych limitów.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, dokumentacja ma dowodzić, że wynagrodzenie w transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało określone na poziomie rynkowym. Obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje, jeżeli łączna kwota takiej (takich) transakcji (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

● 100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20 proc. kapitału zakładowego, albo

● 30 tys. euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

● 50 tys. euro – w pozostałych przypadkach.

Oznacza to, że podmioty powiązane, które dokonały transakcji o wartości powyżej 100 tys. euro, dokumentację podatkową sporządzają zawsze, bez względu na to, jaki posiadają kapitał zakładowy oraz czego transakcja dotyczy.

Jeżeli natomiast wartość dokonanej transakcji jest wyższa niż 50 tys. euro, ale niższa lub równa 100 tys. euro i transakcja nie dotyczy świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, podatnicy sporządzają dokumentację tylko wtedy, gdy wartość transakcji przekracza u nich 20 proc. kapitału zakładowego. W przeciwnym razie dokumentacji nie sporządzają.

Resort podkreśla też, że nie sporządzają dokumentacji podatnicy, którzy dokonali transakcji o wartości nie wyższej niż 50 tys. euro, pod warunkiem że transakcje te nie dotyczą świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych.

Obowiązek sporządzania dokumentacji dla transakcji dotyczących świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych powstaje po przekroczeniu 30 tys. euro. W przypadku tego rodzaju transakcji bez znaczenia pozostaje wysokość kapitału zakładowego podmiotu zawierającego transakcję.

W przypadku transakcji, w związku z którymi zapłata dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – limit wynosi 20 tys. euro.

Jeżeli podatnik nie przedstawił na wezwanie organu podatkowego wymaganej dokumentacji podatkowej, a fiskus określił dochód podatnika w wysokości wyższej/stratę w wysokości niższej/od zadeklarowanej – różnica pomiędzy dochodem zadeklarowanym a określonym przez organy jest opodatkowana stawką 50 proc.