Sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone po ustawowym terminie, trzeba złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego dwa razy, w tym 15 dni od jego zatwierdzenia.
Podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do końca czerwca miały obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. Jeżeli jednak tego nie zrobiły, mają szczególne obowiązki składania sprawozdania do rejestru sądowego.
Monika Warmbier, biegły rewident, menedżer w firmie doradczej KPMG, przypomina, że jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, należy je złożyć w rejestrze sądowym dwa razy. Pierwszy raz w ciągu 15 dni po tym terminie, a następnie 15 dni po jego zatwierdzeniu.
– Zatwierdzone sprawozdanie kierownik jednostki musi złożyć wraz z opinią biegłego rewidenta, jeśli podlegało ono badaniu, odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdaniem z działalności jednostki w rejestrze sądowym – wymienia nasza rozmówczyni.
Podkreśla też, że w praktyce za niewykonanie tego obowiązku nakładana jest przez sąd kara w wysokości 1 tys. zł, po uprzednim wezwaniu do złożenia brakujących dokumentów w ciągu siedmiu dni. Grzywna w tej wysokości może zostać wymierzona trzykrotnie, a następnie sąd może m.in. ponawiać jej nakładanie już bez ograniczenia kwotowego.
1 tys. zł wynosi kara za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS