Przedsiębiorca opłacający CIT zastanawia się nad zmianą roku podatkowego. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O takiej decyzji należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego

Przedsiębiorca opłacający CIT zastanawia się nad zmianą roku podatkowego.

– Czy będzie to opłacalne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – pyta pan Krzysztof z Poznania.
Gdy podatnik zdecyduje się na zmianę roku podatkowego, rok będzie stanowił wówczas wybrany okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy kalendarzowych.
Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w kancelarii Chałas i Wspólnicy, zwraca uwagę, że z reguły spółki wybierają rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Może mieć to niekorzystny wpływ na płynność finansową spółek, np. gdy prowadzą działalność sezonową, w ramach której osiągają większość przychodów w pierwszej połowie roku. W takiej sytuacji można rozważyć zmianę roku podatkowego, tak aby większość przychodów osiągana była w końcowym okresie roku podatkowego.
– Pozwoli to uniknąć powstawania nadpłat podatku i wpłynie pozytywnie na płynność finansową spółki – podpowiada Marcin Sobieszek.
Alternatywnym sposobem pozwalającym uniknąć negatywnego wpływu sezonowości osiągania przychodów na wysokość zaliczek na podatek dochodowy i związanych z tym nadpłat podatku w rozliczeniu rocznym jest – jak zauważa Marcin Sobieszek – wybór uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
Jeżeli zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy – podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
– Oznacza to, że jeżeli spółka od 2012 roku będzie chciała skorzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, to podstawą do wyliczenia wysokości uproszczonej zaliczki będzie podatek należny wykazany w zeznaniu podatkowym w 2010 roku – stwierdza Marcin Sobieszek.
Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek uproszczonych, są obowiązani:
● w formie pisemnej zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek;
● stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym;
● wpłacać zaliczki w terminach;
● dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy.
Jakie skutki ma sezonowe osiąganie przychodów
Spółka A mająca rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym ok. 90 proc. swoich przychodów osiąga w pierwszej połowie roku podatkowego (od stycznia do czerwca). Spółka ponosi jednocześnie wysokie koszty administracyjne przez cały rok (utrzymanie zespołu pracowników, wynajem biura, zakup usług obcych itp.). W konsekwencji w okresie od stycznia do czerwca danego roku podatkowego spółka płaci wysokie zaliczki na podatek dochodowy, a w rozliczeniu rocznym powstaje nadpłata podatku z uwagi na relatywnie wysokie koszty uzyskania przychodów w drugiej połowie roku. Nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.
Jakie konsekwencje ma zmiana roku podatkowego
Spółka A (z poprzedniego przykładu) postanowiła dokonać zmiany roku podatkowego. W tym celu dokonano skutecznej zmiany umowy spółki oraz terminowo poinformowano o tym naczelnika urzędu skarbowego.
Po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 1 lipca do 30 czerwca (z wyjątkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 miesiące). W efekcie ok. 90 proc. swoich przychodów spółka osiąga w drugiej połowie roku podatkowego (tj. od stycznia do czerwca), a relatywnie wysokie koszty administracyjne z pierwszej połowy zmienionego roku podatkowego (tj. od lipca do grudnia) mogą być uwzględnione przy ustaleniu zaliczek na podatek dochodowy w drugiej połowie roku podatkowego (tj. w okresie od stycznia do czerwca). Na skutek takiego działania spółka uniknie nadpłaty podatku w rozliczeniu rocznym.
Jak płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
Spółka A z poprzednich przykładów nie zmieniła roku podatkowego. Rok ten w dalszym ciągu pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Po konsultacjach z doradcą spółka zdecydowała się od 2011 r. wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. W tym celu poinformowała pisemnie o tym wyborze naczelnika urzędu skarbowego (w terminie wpłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, tj. do 20 lutego 2011 r.).
Zaliczki na podatek dochodowy w 2011 r. spółka A będzie uiszczać w wysokości 1/12 podatku należnego za rok podatkowy 2009 (zakładając, że w roku tym wykazała podatek należny). Na skutek takiego działania wysokie przychody osiągane w pierwszej połowie roku podatkowego nie będą miały wpływu na wysokość zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 8 oraz art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).