W analizowanej sprawie podatnik planuje skupować złom żelazny od ludności jako odpady poużytkowe – stanowiące surowce wtórne. Czynności będzie wykonywał w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

Według łódzkiej izby skarbowej na udokumentowanie zapisów w księdze podatkowej dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Nie muszą to być tylko określone w par. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dowody księgowe w formie: faktur VAT, w szczególności faktur VAT marża, faktur VAT RR, faktur VAT MP, dokumentów celnych, rachunków oraz faktur korygujących i not korygujących.

Dowodem wewnętrznym mogą być dokumentowane zakupy od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych.

Przy czym pod pojęciem ludności należy rozumieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby te nie mogą wystawiać faktury. Dlatego też podatnik, dokonując zakupu od tych osób, dokumentuje go dowodem wewnętrznym.

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Złom żelazny stanowi odpad poużytkowy, będący z kolei surowcem wtórnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 maja 2011 r. (nr IPTPB1/415-7/11-4/KSU).

Ważne!

Na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne)