Podatnik prowadzi skład podatkowy. Początkowo chciał wprowadzić posiadane wyroby do obrotu w Polsce, dlatego naniósł na nie znaki akcyzy. Jednak w wyniku zmiany strategii handlowej postanowił przewieźć wyroby do innego składu podatkowego.

– Czy będę musiał zdjąć banderole akcyzowe – pyta pan Jerzy z Olsztyna.  

Podmiot, który oznaczył wyroby znakami akcyzy, ale nie ma zamiaru jeszcze wprowadzać ich na rynek, może przenieść je do innego – własnego składu podatkowego. Nie będzie to traktowane jako wydanie do konsumpcji, a więc akcyza będzie w dalszym ciągu zawieszona.

– Należy jednak zauważyć, że gdyby przemieszczenie miało nastąpić do składu podatkowego w kraju prowadzonego przez inny podmiot (obojętnie, czy nastąpiłoby to w wyniku sprzedaży, czy na innej podstawie), przeprowadzenie takiej operacji wiązałoby się z koniecznością zapłaty akcyzy.

– Przepisy określają, że wyroby oznaczone znakami akcyzy nie mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi prowadzonymi przez różne podmioty – podkreśla Krzysztof Stefanowicz, dyrektor zespołu ds. cła i akcyzy w KPMG.

Jeszcze inaczej uregulowane są kwestie związane z przemieszczaniem takich wyrobów za granicę (w ramach dostawy wewnątrz-wspólnotowej lub eksportu). Wywóz wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy za granicę wymagać będzie zapłaty podatku.

Przepisy przewidują jednak możliwość uniknięcia opodatkowania, jeżeli znaki akcyzy zostaną zdjęte przed dokonaniem takiego wywozu. Usunięcie znaków jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia formalnej zgody przez naczelnika urzędu celnego.

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 9 i art. 123 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).