Izba Skarbowa w Poznaniu zajęła się opodatkowaniem dostawy energii cieplnej i usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz jednostek budżetowych.

W rozpatrywanej sprawie zakład gospodarki komunalnej realizował zadania określone w statucie, m.in. w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną instytucji na terenie gminy, takich jak szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum oraz gminny ośrodek pomocy społecznej. Szkoła, gimnazjum oraz ośrodek pomocy były jednostkami budżetowymi.

Izba Skarbowa w Poznaniu przypomniała, że istotą zwolnienia z VAT jest świadczenie usług pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140 – 153, 174 i 175 załącznika do ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz usług komunikacji miejskiej.

Wobec tego podatnik będący samorządowym zakładem budżetowym, świadcząc usługi określone statutem na rzecz jednostek budżetowych (szkół oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług, o ile nie są to usługi wymienione w poz. 140 – 153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usługi komunikacji miejskiej.

Jednak w sytuacji gdy usługi wykonywane w ramach zadań statutowych mieszczą się w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, czyli są to m.in. usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej, usługi związane ze zbieraniem i odprowadzaniem ścieków, wówczas podatnik zobowiązany jest zastosować 8-proc. stawkę podatku.

Dostawa energii cieplnej nie została wymieniona w ustawie o podatku od towarów i usług ani w przepisach wykonawczych do ustawy, jako korzystająca z opodatkowania według stawki obniżonej, w efekcie podlega ona opodatkowaniu 23-proc. podstawową stawką VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2011 r. (nr ILPP1/443-306/11-2/MP).

Ważne!

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego