Jednostka zakupiła kserokopiarkę o wartości powyżej 3500 zł, o okresie użytkowania powyżej roku. Do zestawu był dołączony toner, który stanowi osobną pozycję na fakturze VAT.

– Czy toner podwyższy wartość początkową tego środka trwałego – pyta pani Janina z Tarnowa.

Zgodnie z prawem bilansowym środki trwałe stanowią rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym m.in. grunty; maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych.

– Za wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna uważa się cenę jego nabycia – mówi Magda Wróbel z KPMG.

Powiększa się ją o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejsza o VAT.

Zakupiona kserokopiarka z technologicznego punktu widzenia jest urządzeniem kompletnym i zdatnym do użytku. Nie wymaga dodatkowych prac przystosowawczych. Oczywiście w celu jej wykorzystania w działalności jednostki istnieje konieczność nabycia dodatkowych elementów takich jak toner czy chociażby papier do drukarki. Zdaniem Magdy Wróbel nie zmienia to jednak faktu, że nabyty toner do drukarki powinniśmy potraktować jedynie jako materiał eksploatacyjny, element wymienny i odrębny wobec drukarki.

– W rezultacie pomimo że toner został kupiony przed wprowadzeniem drukarki do ewidencji środków trwałych (przed oddaniem do używania), jego wartość nie wpłynie na wartość początkową urządzenia – podsumowuje Magda Wróbel.

Jednostka może potraktować koszt jego nabycia jako bieżący koszt uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Art. 16g ust. 3 ustawy z 15 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).