Na dzień bilansowy utworzyliśmy rezerwę na badanie sprawozdania finansowego, gdyż nie był znany całkowity koszt tego badania.

– Jak zaksięgować rozwiązanie rezerwy i zapłatę za badanie – pyta pan Krzysztof z Warszawy.

Spółka w swojej polityce rachunkowości może zdecydować o ujmowaniu na dzień bilansowy wszystkich kosztów związanych z danym rokiem obrotowym.  

Renata Zielińska, partner w ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci, wyjaśnia, że dotyczy to m.in. kosztów związanych z badaniem sprawozdania finansowego, wyceną sporządzaną przez aktuariusza lub rzeczoznawcę majątkowego określających wielkość aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym. 

Podmiot gospodarczy może także przyjąć zasadę, że ujmuje takie koszty w momencie ich poniesienia.  Stosowane podejście powinien jednak stosować w sposób ciągły.  Utworzenie rezerwy, jeśli prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5, może ująć zapisem: strona Wn konta 550 – Koszty ogólnego zarządu, strona Ma konta 646 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne.

– Bez względu na sposób ewidencji kosztów rezerwę taką księguje się jako rozliczenia międzyokresowe – podkreśla Renata Zielińska.

Dodaje, że możemy ją wykazywać w rezerwach – gdy wartość kwoty umowy z audytorem na dzień szacunku nie jest znana.

Według rozmówczyni w momencie uzyskania faktury za wykonane prace dokonujemy następujących księgowań: strona Wn konta  420 – Usługi obce, strona Ma 490 –  Rozliczenie kosztów i jednocześnie strona  Wn konta 646 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami (zobowiązanie wobec audytora).

Ekspert wyjaśnia, że w przypadku, gdy kwota szacunku jest różna od wartości uzyskanej faktury – to na dzień otrzymania faktury dokonujemy doksięgowania lub wyksięgowania różnicy w korespondencji z kosztami według zasad stosowanych w spółce.

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).